Đảng bộ Công ty kim loại màu Thái Nguyên

( 31/05/2019 )

Ngày 16-8-2014, tại nhà sinh hoạt công nhân Công ty. Đảng bộ Công ty kim loại màu Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (Khoá XI) với gần 400 cán bộ, đảng viên thuộc các Chi, Đảng bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham dự học tập.
Đồng chí Lê Hồng Luyến – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Công ty quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung cơ bản của hội nghị lần thứ Chín Ban chấp hành Trung ương (khóa XI):
– Về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.
– Quy chế bầu cử trong Đảng.
– Về tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.
– Về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
– Thành lập tổ chức Đảng bộ Ngoài nước trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Bí thư.
– Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
– Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9.
– Về việc thực hiện các chủ trương, giải pháp của ta phản đối, đấu tranh đòi phía Trung Quốc phải dừng việc đặt giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương 981 trong vùng biển nước ta và một số điểm chú ý việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Đại biểu còn được nghe đồng chí Bùi Tiến Hải – Giám đốc Công ty triển khai nhiệm vụ SXKD trong thời gian tới, những thách thức, khó khăn trong việc định hướng SXKD đối với Công ty cổ phần. Đồng thời, đưa ra những giải pháp và những bước tiến mới trong sản xuất cho những năm tiếp theo.

Trên cơ sở thực tiễn của Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên – Vimico xác định việc xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương chín (Khoá XI) phải bảo đảm vừa giữ được nét truyền thống, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển của hiện tại và tương lai, trú trọng xây dựng hình ảnh văn hoá, nếp sống văn hoá đặc thù của ngành nghề, tiến tới xây dựng con người trong thời đại mới có trách nhiệm cao với xã hội và nghĩa vụ công dân.

Party Organization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *