Đảng bộ Công ty KLM-TN tổ chức học tập, quán triệt, triẻn khai Nghị quyết TW8 của Đảng.

( 31/05/2019 )

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 29/11/2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Ngày 17 tháng 01 năm 2014, tại Nhà sinh hoạt công nhân, Đảng bộ Công ty Kim loại màu Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương( khoá XI), đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các đơn vị nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và cán bộ chủ chốt của Công ty Kim loại màu Bắc Kạn.


Tại Hội nghị, đồng chí Trần văn Thép – Trưởng phòng tuyên truyên – ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã tập trung phân tích, làm rõ thêm các nội dung quan trọng mà các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã đề ra trong đó, nhấn mạnh đến 3 chuyên đề: Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội các năm 2014 và 2015; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Việc triển khai học tập Hiến pháp sửa đổi và chuyên đề cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ đảng viên nắm được đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khoá XI), qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Luyến nhấn mạnh: Với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng. Trên tinh thần những nội dung cơ bản của Nghị quyết, các cấp uỷ đảng và từng cán bộ, đảng viên liên hệ đến những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của mình, xây dựng chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đề ra./.

Nguyễn Thị Tuyến – VP Đảng uỷ

Party Organization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *