Contact

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN – VIMICO
Địa chỉ: P. Phú Xá, TP.Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3847229 – Fax: 0280. 3847097
Email: thainguyentmc@gmail.com Website: www.kimloaimau.com.vn