Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Công bố thông tin

Thông báo: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

( 05/03/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Số: 554/Tb-TMC

( 03/03/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường – Tổ chức ĐHĐCĐ 2021- số: 551/CBTT-TMC

( 03/03/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

( 26/02/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2020

( 19/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo hợp nhất toàn công ty Quý 4/2020

( 19/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý IV 2020 so với Quý IV năm 2019

( 19/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2020

( 19/01/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 08/12/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020

( 26/11/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường – Số 3107/CBTT-TMC

( 26/11/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty quý III 2020

( 20/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

( 20/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý III năm 2020 so với Quý III năm 2019

( 20/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất sau kiểm toán soát xét 6T đầu năm 2020 so với 6T đầu năm 2019

( 14/08/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ. Cho kỳ kế toàn từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020 (Đã được soát xét)

( 14/08/2020 )

0BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020)

( 14/08/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý II/2020 so với quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT