Tổng công ty khoáng sản

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty quý III 2020

( 20/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

( 20/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý III năm 2020 so với Quý III năm 2019

( 20/10/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất sau kiểm toán soát xét 6T đầu năm 2020 so với 6T đầu năm 2019

( 14/08/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ. Cho kỳ kế toàn từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020 (Đã được soát xét)

( 14/08/2020 )

0BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020)

( 14/08/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý II/2020 so với quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 03/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 03/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

( 02/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Số: 1380/BKS-TMC V/v Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

( 18/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường; Nghị quyết V/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

( 11/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo thay đổi nhân sự

( 11/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

( 11/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Số: 1263/TMC – TCKT V/v Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

( 05/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

( 28/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020

( 22/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Tài liệu ĐHĐCĐ thường năm 2020

( 12/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT