Công bố thông tin

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý II/2020 so với quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2020

( 17/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 03/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 03/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

( 02/07/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Số: 1380/BKS-TMC V/v Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

( 18/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường; Nghị quyết V/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

( 11/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo thay đổi nhân sự

( 11/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

( 11/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Số: 1263/TMC – TCKT V/v Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

( 05/06/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

( 28/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020

( 22/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Tài liệu ĐHĐCĐ thường năm 2020

( 12/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu TV HĐQT, BKS

( 12/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Số 970/TMC-VP V/v ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

( 07/05/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

( 05/05/2020 )

BÂM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 22/04/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất

( 17/04/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty quý I/2020

( 17/04/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT