Công bố thông tin

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý II, năm 2019 so với Quý II năm 2018

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quý II, 6 T năm 2019

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II, 6T năm 2019

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 16/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

( 10/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin: UBCK Nhà nước chấp nhận gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC bán niên 2019 đã soát xét của Công ty

( 02/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin V/v xin gia hạn nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

( 28/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

( 21/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

( 21/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

( 29/05/2019 )

BẤM VÀO ĐÊ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 29/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

( 27/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (Thay đổi lần thứ 11)

( 24/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Đính chính Biên bản ĐHĐCĐ số 38/BB-ĐHĐCĐ

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi nhân sự

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi nhân sự

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuân sau thuế tại BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất Quý I/2019 so với Quý I/2018

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty Quý I/2019

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT