Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cung để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019

( 24/02/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường; Nghị quyết V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019

( 24/02/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý IV năm 2019 so với quý IV năm 2018

( 20/01/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty quý IV năm 2019

( 20/01/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2019

( 20/01/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

( 03/01/2020 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất sau kiểm toán soát xét 6T đầu năm 2019 so với 6T đầu năm 2018

( 30/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét (Cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/6/2019)

( 30/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét (Cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/6/2019)

( 30/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

( 12/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 11/12/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Nghị quyết: V/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

( 30/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

( 27/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường; Nghị quyết hội đồng quản trị

( 27/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 – Ban kiểm soát

( 18/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Tài liệu Đại đội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

( 14/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Thông báo: V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

( 14/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

( 11/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2019

( 18/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2019

( 18/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT