Công bố thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự

( 17/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý II, năm 2019 so với Quý II năm 2018

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quý II, 6 T năm 2019

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II, 6T năm 2019

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 16/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

( 10/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin: UBCK Nhà nước chấp nhận gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC bán niên 2019 đã soát xét của Công ty

( 02/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin V/v xin gia hạn nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

( 28/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

( 21/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

( 21/06/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

( 29/05/2019 )

BẤM VÀO ĐÊ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 29/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

( 27/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (Thay đổi lần thứ 11)

( 24/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo thay đổi nhân sự

( 25/04/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

( 24/04/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi nhân sự

( 24/04/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Nghị quyết: Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

( 23/04/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuân sau thuế tại BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất Quý I/2019 so với Quý I/2018

( 16/04/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT