Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 – Ban kiểm soát

( 18/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Tài liệu Đại đội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

( 14/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Thông báo: V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

( 14/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

( 11/11/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2019

( 18/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2019

( 18/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2019

( 18/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường (Thông báo số 9350/TB-ĐK.NV ngày 10/10/2019 của TT Lưu ký Chứng khoán Việt Nam v/v thông báo thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018, mã chứng khoán TMG)

( 16/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường (CV số 1506/SGPHN – QLNY) V/v tạm ứng cổ tức năm 2018

( 14/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường; Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

( 11/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin

( 10/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 cho năm tài chính 2018

( 07/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường; Nghị Quyết Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 cho năm tài chính 2018

( 07/10/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Thông báo thay đổi nhân sự

( 17/09/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý II, năm 2019 so với Quý II năm 2018

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quý II, 6 T năm 2019

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II, 6T năm 2019

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

( 19/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 16/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT    

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

( 10/07/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT