Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Rèm 2 lớp cản sáng

Rèm cửa 2 lớp chống nắng

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa sổ

Rèm vải phòng khách

Rèm lá dọc

Rèm cửa 2 lớp TPHCM

Rèm văn phòng cao cấp

Rèm gỗ

Công bố thông tin

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý II/2021 so với Quý II/2020

( 19/07/2021 )

BẤM VẢO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2021

( 19/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty Quý II năm 2021

( 19/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 – Số 2423/BC-TMC

( 14/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường – Số 2243/CBTT-TMC

( 30/06/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico – Số 1709/TB-TMC

( 02/06/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 20/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 20/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Quyết định V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (MỚI)

( 20/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

( 18/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường – Chi trả cổ tức năm 2020

( 18/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi nhân sự

( 28/04/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

( 28/04/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

( 28/04/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý I năm 2021 so với Quý I năm 2020

( 19/04/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2021

( 19/04/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty quý I/2021

( 19/04/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2021

( 06/04/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

( 06/04/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo thường niên năm 2020

( 29/03/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT