Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Thiết kế web giá rẻ

Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền năm 2021 và thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

( 29/11/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường: Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2021; Nghị quyết V/v tạm ứng cổ tức lần thứ 2 bằng tiền năm 2021

( 29/11/2021 )

BẤM VÀO ĐẾ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý III năm 2021 so với Quý III năm 2020 – Số 3771/TCKT-TMC

( 27/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2021

( 27/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty quý III năm 2021

( 27/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Quyết định Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico – Số 3508/QĐ – TMC

( 05/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường: Quyết định v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

( 01/10/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico – Số 3203/TB-TMC

( 07/09/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên sau kiểm toán năm 2021 so với năm 2020; Kết quả kinh doanh lũy kế quý II/2021 trước kiểm toán và sau kiểm toán – số 2211/TCKT-TMC

( 16/08/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính riêng giữ niên độ đã được soát xét (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021)

( 16/08/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính hợp nhất giữ niên bộ đã soát xét (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thuc ngày 30/6/2021)

( 16/08/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường Vv tạm ứng cổ tức năm 2021 – Số 2802/CBTT-TMC

( 12/08/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 – Sô 2803/TB-TMC

( 12/08/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý II/2021 so với Quý II/2020

( 19/07/2021 )

BẤM VẢO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2021

( 19/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty Quý II năm 2021

( 19/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 – Số 2423/BC-TMC

( 14/07/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường – Số 2243/CBTT-TMC

( 30/06/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico – Số 1709/TB-TMC

( 02/06/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

( 20/05/2021 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT