Tin tức cổ đông

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

( 29/05/2019 )

BẤM VÀO ĐÊ XEM CHI TIẾT  

Công bố thông tin bất thường

( 29/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

( 27/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (Thay đổi lần thứ 11)

( 24/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT  

Đính chính Biên bản ĐHĐCĐ số 38/BB-ĐHĐCĐ

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi nhân sự

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo thay đổi nhân sự

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Giải trình chênh lệch lợi nhuân sau thuế tại BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất Quý I/2019 so với Quý I/2018

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty Quý I/2019

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2019

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT CÁC MỤC: 1. Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội 2. Báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2018, kế hoạch nv năm 2019 3. Báo cáo thực hiện NQ ĐHĐCĐ 5 năm (2014-2018), phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2019-2023) 4. Báo cáo của HĐQT về

Thông báo đề cử, ứng cử – Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2019-2023

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Báo cáo thường niên năm 2018

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT: Phần 1: Phần 2:

BCTC của Công ty đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT: Phần 1: Phần 2:

BCTC Hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT: Phần 1: Phần 2:

Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC tổng hợp và BCTC hơp nhất sau kiểm toán năm 2018 so với 2017

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Công bố thông tin bất thường

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

( 10/05/2019 )

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT