Cần có tầm nhìn dài hạn trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường

( 08/05/2019 )

Bộ TN&MT vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo về Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức chủ trì Hội thảo.
Trước yêu cầu cấp thiết trong công tác ứng phó với BĐKH, bảo vệ tài nguyên, môi trường, Bộ Chính trị phân công Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT chuẩn bị Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” trình Hội nghị Trung ương 7( Khóa XI). Đây là hội thảo lần thứ 3 để lấy ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo Đề án nhằm đạt được mục tiêu có một Nghị quyết Trung ương về vấn đề ứng phó BĐKH, bảo vệ tài nguyên, môi trường có tính khả thi cao.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trình bày cấu trúc và những nội dung chính của Đề án, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát đến năm 2020: Việt Nam sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên; từng bước thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, chủ động phòng tránh thiên tai; giữ chất lượng môi trường sống không bị suy giảm, bảo đảm cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Đề án cũng hướng tới tầm nhìn đến năm 2050 Việt Nam trở thành quốc gia chủ động trong việc ứng phó với BĐKH; sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới là hướng chủ đạo; chất lượng môi trường sống, cân bằng sinh thái được bảo đảm; nền kinh tế xanh, xã hội hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững tương đương với mức hiện nay của một số nước công nghiệp mới nổi trong khu vực.

Trong đó, các giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu trên, gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với BĐKH và ý thức tự giác bảo vệ tài nguyên, môi trường trong nhân dân. Đổi mới, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về ứng phó với BĐKH và bảo vệ tài nguyên, môi trường và đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực về ứng phó với BĐKH và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với BĐKH và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong ứng phó với BĐKH và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế và mở rộng đối tác chiến lược về ứng phó với BĐKH và bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang ghi nhận và cảm ơn sự tham gia đầy đủ và đóng góp những ý kiến có giá trị của các địa phương, các tổ chức và các nhà khoa học. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội thảo này và hai hội thảo trước, Ban Cán sự Bộ TN&MT sẽ hoàn chỉnh dự thảo Đề án trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ thẩm định để sớm trình Bộ Chính trị phê duyệt và thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 sắp tới. “Lần đầu tiên chúng ta sẽ có một Nghị quyết Trung ương tương đối toàn diện, có tầm nhìn dài hạn về công tác ứng phó, thích ứng với BĐKH, bảo vệ tài nguyên, môi trường” – Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.

HL-nguồn CP

Hoạt động của Tập đoàn

Thông tin tổng công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *