Tinh quặng sunfua chì 50% Pb

Tinh quặng sunfua chì 50% Pb

Tinh quặng sunfua chì 50% Pb
- Tinh quặng sulfur chì (PbS) được sử dụng công nghệ tuyển nổi với các thành phần tương ứng như trong bảng sau:
Sản phẩm
Nguyên tố Pb (%)
 
Tạp chất khác
 
Tinh quặng sulfur chì
³50,0
Không hạn chế
 - Tinh quặng sulfur chì được sản xuất theo công nghệ tuyển nổi. Khối lượng mỗi bao là 45 kg ± 10%, được đóng bao PP màu trắng, in nhãn một màu xanh trên mặt bao.