Bột ô xít đồng >= 14% Cu

Bột ô xít đồng >= 14% Cu

 
- Bột ô xýt đồng (Tinh quặng Đồng) có  các thành phần tương ứng như trong bảng sau:
Sản phẩm
Nguyên tố Cu (%)
 
Tạp chất khác
 
Bột ô xýt đồng
³ 14
Không hạn chế 
- Bột ô xýt Đồng được sản xuất theo dạng Bột, Khối lượng mỗi bao là: 50 Kg/bao.